Σάββατο - 16 Δεκεμβρίου 2017

Νέο πρόγραμμα για την εξωστρέφεια των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Νέο πρόγραμμα για την εξωστρέφεια των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

«Επιχειρούμε έξω» είναι το νέο πρόγραμμα που ξεκινά και στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, µέσω της συµµετοχής τους σε εµπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, ενώ ο προϋπολογισµός της δράσης είναι ύψους 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης:

- έχουν κλείσει τουλάχιστον µία διαχειριστική χρήση δωδεκάµηνης διάρκειας

-διαθέτουν επιλέξιµους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυµούν να προωθήσουν µέσω της συµµετοχής τους στις εµπορικές εκθέσεις

-παράγουν ή µμεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά

-αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό

τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν ή μεταποιούν.

Οι χρηματοδοτήσεις αφορούν στη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε εκθέσεις και κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηµατοδότησης έως 100.000 ευρώ. Η δηµόσια επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50% και ο προϋπολογισµός ανά εµπορική έκθεση ανέρχεται:

-Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συµµετοχής µε περίπτερο µέχρι 20 τµ, µε ανώτατο ποσό δηµόσιας επιχορήγησης 10.000 ευρώ

-Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συµµετοχής µε περίπτερο µέχρι 50 τµ, µε ανώτατο ποσό δηµόσιας επιχορήγησης 17.500 ευρώ

-Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συµµετοχής µε περίπτερο άνω των 50 τµ, µε ανώτατο ποσό δηµόσιας επιχορήγησης 25.000 ευρώ

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηµατοδοτηθούν θα αφορούν στους στρατηγικούς τοµείς: της Αγροδιατροφής και της Βιοµηχανίας Τροφίµων, των Πολιτιστικών και Δηµιουργικων Βιοµηχανίων, των υλικών και των κατασκευών. της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ, της υγείας και των φαρμάκων.

 
Τέλος, στις επιδοτούµενες δαπάνες περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε εµπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας, µε επιλέξιµες τις παρακάτω δαπάνες:

- το κόστος συµµετοχής και κόστος καταχώρισης-εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης

-τα έξοδα µμετακίνησης και διαµονής έως τεσσάρων εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συµµετάσχουν σε κάθε εµπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιµέρους µμετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης

-τη διαµονή στη χώρα όπου πραγµατοποιείται η έκθεση

-το ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής-διαµόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισµού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισµός)

-το κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεµάτων,

συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους ασφάλισης αυτών 

-τις αµοιβές εξειδικευµένων εξωτερικών συνεργατών

απαραίτητων για τη διαχείριση-λειτουργία του περιπτέρου (π.χ.διερµηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.)

-το κόστος σχεδιασµού και µμετάφρασης φυλλαδίων.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης έως και 30 µήνες από

την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη δράση.

Ως ηµεροµηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 8 Ιανουαρίου 2018.Η πρόσκληση θα παραµείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων µέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιµου προϋπολογισµού και το αργότερο µέχρι τη συµπλήρωση δεκαοκτώ µηνών από την αρχική δηµοσίευσή της. Καθ’όλη την προαναφερόµενη περίοδο και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιµου προϋπολογισµού οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις χρηµατοδότησης .Η αίτηση χρηµατοδότησης θα υποβάλλεται από τους υποψήφιους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis). Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης θα αξιολογηθούν µε σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. Τέλος οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οφείλουν µε την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηµατοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο υποψηφιότητας.

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

Τα Ντοκουμέντα είναι μια δημοσιογραφική ιστοσελίδα ειδήσεων, ερευνών, αποκαλύψεων και απόψεων, με την επιμέλεια του Γιάννη Ντάσκα.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Newsletter

Συμπλήρωσε το e-mail σου και θα λαμβάνεις κάθε Πέμπτη το εβδομαδιαίο newsletter του ntokoumenta.gr με όλα τα νέα της Ελλάδας