Παρασκευή - 23 Φεβρουαρίου 2018
Monday, 12 June 2017 11:06

Σύνοδος Πρυτάνεων: Το σχέδιο νόμου του υπ. Παιδείας καταστρατηγεί το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων

Σύνοδος Πρυτάνεων: Το σχέδιο νόμου του υπ. Παιδείας καταστρατηγεί το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων

Την επανεξέταση του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ζητά η Σύνοδος Πρυτάνεων που συγκλήθηκε εκτάκτως στην Αθήνα.

Αίθουσα Σύνταξης

Οι πρυτάνεις τονίζουν ότι «η οριζόντια προσέγγιση θα λειτουργήσει αρνητικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση της κατάλληλης στρατηγικής ανάπτυξης του κάθε Πανεπιστημίου χωριστά» και ζητούν την επανεξέταση του νομοσχεδίου

Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου «θέτουν σημαντικά εμπόδια στη λειτουργία και ανάπτυξη των μεταπτυχιακών σπουδών», αναφέρει η απόφαση της έκτακτης Συνόδου. Οι πρυτάνεις υπογραμμίζουν ότι το νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται «από υπερ-ρυθμίσεις σε μια σειρά από θέματα, οι οποίες συχνά φθάνουν σε επίπεδο καταστρατήγησης του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων» και τονίζουν ότι «η οριζόντια προσέγγιση θα λειτουργήσει αρνητικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση της κατάλληλης στρατηγικής ανάπτυξης του κάθε Πανεπιστημίου χωριστά».

Μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι: «Η οριζόντια προσέγγιση θα λειτουργήσει αρνητικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση της κατάλληλης στρατηγικής ανάπτυξης του κάθε Πανεπιστημίου χωριστά. Για κάθε απόφαση που αφορά συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση και μετονομασία Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου όπως επίσης και δημιουργία νέων Προγραμμάτων Σπουδών ή Κατάρτισης απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου.»Το νομοσχέδιο θα βρίσκεται σε διαβούλευση έως την Τετάρτη.

Η Σύνοδος στο ανακοινωθέν επισημαίνει τα κρισιμότερα θέματα για τα οποία μετά από συζήτηση ελήφθησαν οι αποφάσεις που περιγράφονται παρακάτω, και δεσμεύεται να επανέλθει μετά την αναμενόμενη απάντηση του υπουργείου Παιδείας.

ΑΣΥΛΟ

Σε αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των χώρων των ΑΕΙ παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα η Πολιτεία.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Για τα Περιφερειακά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας η Σύνοδος σημειώνει τα παρακάτω:

• Δεν διασφαλίζεται σαφές πλαίσιο λειτουργίας και διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων τους από τις αρμοδιότητες θεσμικών οργάνων του Πανεπιστημίου.
•Υπάρχουν επιφυλάξεις για την τελική σύνθεση των Περιφερειακών Συμβουλίων.
•Δεν είναι σαφές το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων που εμπλέκεται με εκείνες των άλλων οργάνων που λειτουργούν σε επίπεδο Περιφέρειας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι αποτέλεσμα επίπονης και μακροχρόνιας διαπραγμάτευσης της Συνόδου των Πρυτάνεων με το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών που θα επιτρέψει τη στοιχειώδη λειτουργία των ΕΛΚΕ σε αυτή τη μεταβατική φάση. Παρόλα αυτά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ορισμένων διατάξεων για τις οποίες ζητείται η παρέμβαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών.

Ωστόσο είναι απαραίτητη η θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ, ευέλικτου και αποτελεσματικού, που θα επιτρέπει τη δραστηριότητά τους εκτός φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Το πλαίσιο αυτό θα παρέχει ικανοποιητικό βαθμό ελευθερίας στα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ και θα αντιμετωπίζει δραστικά τη γραφειοκρατία.

Θεωρούμε αυτονόητο για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης ότι όποια νομοθετική ρύθμιση ισχύει για τους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων να ισχύει και για τα Ερευνητικά Κέντρα και τα ΕΠΙ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Η Σύνοδος επιβεβαιώνει και επαναλαμβάνει ότι τα Πανεπιστήμια έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση των ΠΜΣ και ότι ρόλος της πολιτείας είναι να ορίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση, τη διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία.

Η Σύνοδος διαπιστώνει ότι οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου και αφορούν στις μεταπτυχιακές σπουδές θέτουν σημαντικά εμπόδια στη λειτουργία και ανάπτυξη των μεταπτυχιακών σπουδών.

Με βάση τα παραπάνω η Σύνοδος θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η επανεξέταση του μέρους του σχεδίου που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές και προσβλέπει στην άμεση συνεργασία με το Υπουργείο στη βάση των ακόλουθων κατευθύνσεων:

•Ενίσχυση του αυτοδιοίκητου του Πανεπιστημίου ως προς τα ΠΜΣ
•Συστηματική αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας των ΠΜΣ, από τις εσωτερικές δομές των Ιδρυμάτων και την ΑΔΙΠ.
•Τα δίδακτρα εφόσον υπάρχουν να καθορίζονται με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας και να ορίζονται από τη Σύγκλητο.
•Η Πολιτεία πρωτίστως και τα Ιδρύματα δευτερευόντως θα πρέπει να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών στα ΠΜΣ. Επομένως θα πρέπει να εξασφαλισθούν από το Υπουργείο πόροι για την παροχή υποτροφιών, καθώς και από τα Πανεπιστήμια η δυνατότητα απαλλαγής διδάκτρων από τους φοιτητές σε περίπτωση παροχής ακαδημαϊκών υπηρεσιών
•Ζητήματα ίδρυσης, λειτουργίας και διαχείρισης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και των εσωτερικών διαδικασιών κάθε Ιδρύματος.
•Κατάργηση διατάξεων που λειτουργούν ως αντικίνητρα στην ανάπτυξη υψηλής στάθμης μεταπτυχιακών σπουδών.
•Η όποια αμοιβή των Καθηγητών να υπόκειται στους γενικούς περιορισμούς που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.
Σε σχέση με την διάρκεια των σπουδών σημειώνεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει τριετή διάρκεια μεταπτυχιακών σπουδών στην οδοντιατρική επιστήμη.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Σύνοδος επαναλαμβάνει την αντίθεσή της με την προτεινόμενη διαδικασία ανάδειξης Οργάνων Διοίκησης. Σε σχέση με την πρόταση για ανάδειξη των Αντιπρυτάνεων με ξεχωριστή εκλογή, η Σύνοδος θεωρεί ότι μια τέτοια ρύθμιση δεν εξασφαλίζει τον απαιτούμενο συντονισμό στη λειτουργία της Πρυτανείας και θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της καθημερινής λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Η Σύνοδος αξιολογώντας τις εμπειρίες από τα διάφορα συστήματα εκλογής των Πρυτανικών Αρχών που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα, τάσσεται υπέρ της διατήρησης του σημερινού συστήματος επιλογής (με την έγκριση των Αναπληρωτών από τη Σύγκλητο) ή εναλλακτικά του ενιαίου Πρυτανικού σχήματος. Οι αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων ορίζονται από τη Σύγκλητο του οικείου Πανεπιστημίου.

Οι θητείες των υπηρετούντων Μονομελών Οργάνων Διοίκησης ολοκληρώνονται με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου στο ΦΕΚ διορισμού.

Η Διεύθυνση Κλινικής, Εργαστηρίου, Σπουδαστηρίου, ΠΜΣ και Μουσείων δεν περιλαμβάνεται στις απαγορεύσεις κατοχής αξιώματος άλλου μονοπρόσωπου Οργάνου του οικείου ή άλλου Πανεπιστημίου.

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

Τα Ντοκουμέντα είναι μια δημοσιογραφική ιστοσελίδα ειδήσεων, ερευνών, αποκαλύψεων και απόψεων, με την επιμέλεια του Γιάννη Ντάσκα.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Newsletter

Συμπλήρωσε το e-mail σου και θα λαμβάνεις κάθε Πέμπτη το εβδομαδιαίο newsletter του ntokoumenta.gr με όλα τα νέα της Ελλάδας