Τρίτη - 20 Φεβρουαρίου 2018

Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης ο Υπουργός Τσιρώνης

Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης ο Υπουργός Τσιρώνης

Το 2008 διαπίστωσαν οι επιθεωρητές επικίνδυνα για την υγεία εγκλήματα - Για επτά χρόνια συγκάλυπταν οι κρατικές υπηρεσίες την παράνομη λειτουργία

Όταν ένας δημοσιογράφος εκβιάζει μια μεγάλη επιχείρηση παραλειτουργώντας και μη εκτελώντας το καθήκον έρευνας-δημοσίευσης λέγεται εκβιασμός και σωστά. Όταν μια μεγάλη ΔΕΚΟ πληρώνει τεράστια ποσά σε μεγάλα ΜΜΕ για να μην ερευνούν τον τρόπο λειτουργίας της και το πώς πληρώνει ή δανείζει "φίλους" και αφανίζει τους νόμιμους ανταγωνιστές των "φίλων" πώς λέγεται;
Προφανώς δωροδοκία από τη μία πλευρά και δωροληψία, αλλά ο αφανισμός του νόμιμου ανταγωνιστή με τον οικονομικό στραγγαλισμό διά του μη νόμιμου δανεισμού πως λέγεται;

Όταν για αυτον τον στραγγαλισμό συμπράττει ανταγωνιστής μεγάλος και ισχυρός που χρωστάει και δίνει έναντι στον ανίσχυρο και ταυτόχρονα είναι αγκαζέ με τη ΔΕΚΟ λέγεται και ανταγωνισμος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης;

Όταν οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες διαπιστώνουν ότι μια επιχείρηση παραβιάζει όλους τους νόμους και αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια και δεν παίρνουν άμεσα μέτρα, αλλά οδηγούν το θέμα στις καλένδες και έτσι ωφελείται η επιχείρηση, βλάπτονται η δημόσια υγεία και ασφάλεια και άλλες επιχειρήσεις, λέγεται όλα αυτά μαζί, δηλαδή και δωροδοκίες και δωροληψίες και εκβιασμοί και εν τέλει λειτουργία μιας εγκληματικής οργάνωσης που πιθανόν έχει μέλη και στελέχη του κρατικού μηχανισμού;

Μια και η επικαιρότητα με τους Μαυρίκους και την εγκληματική οργάνωση και τους εκβιασμούς και τα "δώρα" όχι μόνο προκάλεσαν το ενδιαφέρον της κυβέρνησης, αλλά ταυτόχρονα και την αποφασιστικότητά της να πατάξει τα κυκλώματα διαφθοράς, όσο ψηλά και αν βρίσκονται θέτουμε υπόψη κάθε αρμοδίου στη Δικαιοσύνη και στην κυβέρνηση το εξής δημόσιο έγγραφο, το οποίο έχει συνταχθεί πριν τρεις μήνες ακριβώς και έχει αριθμό πρωτοκόλου 4149/3-12-2015:

"... Με την υπ' αρ. πρωτ. 10596/15/5/2008 (σ.σ. προσέξτε βάθος χρόνου που έχει το έγγραφο, δηλαδή οκταετία...) πράξη βεβαίωσης παράβασης της ΕΥΕΠ που αφορά στην επιχείρηση........... διαπιστώθηκαν και βεβαιώθηκαν μετά από σχετική έκθεση αυτοψίας και έκθεση ελέγχου της ΕΥΕΠ ΣΟΒΑΡΕΣ παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τη λειτουργία του εργοστασίου ανακύκλωσης..... και παραγωγής προϊόντων... και ανακυκλωμένου.... το οποίο έχει έδρα στο....

Οι παραβάσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων και παραβάσεις των οικείων περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ της επιχείρησης, όσον αφορά υπερβάσεις της οριακής τιμής καδμίου, στα προς διάθεση επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της μονάδας, καθώς και στην τελική διάθεση των αποβλήτων αυτών.

Σε συνέχεια, με τα με αρ. Πρωτ. 1068/2008 και 1777/2008 έγγραφα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.... ζητήθηκε από την ως άνω Εταιρία η προσκόμιση συγκεκριμένων αδειών και στοιχείων, επεβλήθη δε περαιτέρω η λήψη ενεργειών συμμόρφωσης από πλευράς της Εταιρίας εν σχέση με περιβαλλοντικές παραβάσεις.

Με την Αριθ. Πρωτ. 4412/17-12-2009 Απόφαση της Γενικής Δ/νσης Υποδομών και Ανάπτυξης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης .... επεβλήθη η μερική διακοπή λειτουργίας του Εργοστασίου της Εταιρίας..... που έχει έδρα στο 69ο...., στην θέση ... Αιτία της διακοπής και της σφράγισης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων ήταν το γεγονός ότι η Εταιρία δεν προέβη σε καμία ενέργεια συμμόρφωσης, διαπιστώθηκε δε μετά από αυτοψία η συνέχιση της παραβίασης περιβαλλοντικών όρων και διατάξεων.

Περαιτέρω, με την με Αριθ. Πρωτ. 1416/04-06-2015 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης Ενέργειας και Μεταλλείων, Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος, Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος που αφορά στην Εταιρία ...... βεβαιώθηκαν κατά την από 15/5/2014 αυτοψία επιθεώρηση σωρεία περιβαλλοντικών παραβάσεων, μεταξύ των οποίων και :

1. Χρήση μη αδειοδοτημένης γεώτρησης

2. Μη σύννομη προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

3. Διαφυγές επικίνδυνων υγρών αποβλήτων

4. Ανεξέλεγκτη διάθεση επικίνδυνων και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων

5. Ανεξέλεγκτη διάθεση επικίνδυνων υγρών αποβλήτων

6. Μη υποβολή Απογραφικού Δελτίου Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων.

Σημειώνεται, ότι, όπως ρητά αναφέρεται στην σχετική Πράξη και τεκμηριώνεται από τις σχετικές δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν κατά την αυτοψία, πολλές από τις παραβάσεις συνεπάγονται ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και άμεσο κίνδυνο για την δημόσια υγεία.

Τέλος, με το με Αρ. Πρωτ. 1417/04-06-2015 Έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης , Ενέργειας και Μεταλλείων με θέμα «Διαβίβαση Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης που αφορά στην Εταιρία ...., διαβιβάζεται η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης στην Εταιρία αφενός και αφετέρου σε σειρά Αποδεκτών, που περιλαμβάνουν Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, το ΣΥΓΑΠΕΖ, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τον ΕΟΑΝ, καθώς και σε Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας, προκειμένου να προχωρήσουν στις κατά Νόμον Ενέργειες.

Με το ανωτέρω διαβιβαστικό, επισημαίνεται ότι:

Α) Οι διατυπωθείσες παραβάσεις, αντιβαίνουν ευθέως στις διατάξεις της κέιμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά και στους όρους της ΑΕΠΟ, πέραν όμως αυτού συνιστούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και κίνδυνο για την δημόσια υγεία.

Β) Η Εταιρία είναι υπότροπος, καθώς σε έλεγχο της ίδιας Υπηρεσίας την 7-2-2008 στην ίδια δραστηριότητα διαπιστώθηκαν και βεβαιώθηκαν ανάλογες παραβάσεις.

Με το ως άνω διαβιβαστικό καλούνται όλες οι συναρμόδιες αδειοδοτούσες και ελεγκτικές αρχές να προχωρήσουν στις δέουσες ενέργειες, με ιδιαίτερη έμφαση στις διατάξεις του Άρθρου 30 του Ν.1650/1986 που προβλέπει την επιβολή προσωρινής ή και οριστικής διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση πρόκλησης ρύπανσης από μια επιχείρηση ή δραστηριότητα. Τέλος, το Σώμα Επιθεωρητών καλεί την αδειοδοτούσα αρχή να επανεξετάσει και να επικαιροποιήσει εν συνόλω τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ της Εταιρίας, επιβάλλοντας πρόσθετους ή/και τροποποιώντας τους υφιαστάμενους.

Από το σύνολο των ανωτέρω προκύπτει ότι η ως άνω Εταιρία λειτουργεί κατά τρόπο που παραβιάζει συστηματικά τους όρους και τις διατάξεις της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τους όρους της ΑΕΠΟ της (η οποία χρήζει άμεσης τροποποίησης), προκαλώντας ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και κίνδυνο για την δημόσια υγεία.

Με βάση τα ανωτέρω:

Α) Ερωτώνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος προς τις οποίες κοινοποιείται η παρούσα:

- Με ποιά διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση ανακλήθηκε η με Αριθ. Πρωτ. 4412/17-12-2009 Απόφαση της Γενικής Δ/νσης Υποδομών και Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ..... με την οποία επεβλήθη η μερική διακοπή λειτουργίας του Εργοστασίου της Εταιρίας .....

- Αν η ως άνω Απόφαση ουδέποτε ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε, με βάση ποια απόφαση και ποιές διατάξεις συνεχίζεται η λειτουργία της ως άνω επιχείρησης;

- Γιατί οι αρμόδιες Διευθύνσεις δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα στην εκ νέου επιβολή προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της Εταιρίας, όπως επιτάσσει ο Ν. 1650/1986 και όπως ρητά προτρέπει με το διαβιβαστικό της η Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος;

B) Ερωτάται το ΣΥΓΑΠΕΖ, καθώς και το αρμόδιο ΠΕΑΠΖ, προς το οποίο κοινοποιήθηκε το Διαβιβαστικό της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την εκτίμηση του μεγέθους και της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημίας η οποία έχει προκληθεί και για την επιβολή εις βάρος της Εταιρίας των απαιτούμμενων δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης;

Γ) Ερωτάται η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ σε ποιές ενέργειες έχει προβεί για την επανεξέταση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την Α.Π. 102264/2010 Απόφαση της ΕΑΡΘ και παρατάθηκαν με την ΑΠ 163270/2014 Απόφαση ΕΑΡΘ, όπως προτρέπει με το διαβιβαστικό της η Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος;

Δ) Ερωτάται ο ΕΟΑΝ σε ποιές ενέργειες έχει προβεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι εργασίες ανακύκλωσης συσσωρευτών γίνονται από εταιρίες που λειτουργούν σύννομα, με βάση τις προδιαγραφές της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και χωρίς να προκαλούν ρύπανση στο περιβάλλον και κίνδυνο για την δημόσια υγεία;

Παρακαλούνται όλες οι Αποδεκτές της παρούσας όπως υποβάλουν άμεσα τα στοιχεία των ενεργειών τους, με στόχο την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΑΠΕΝ

Γιάννης Τσιρώνης"

Τι εξάγει κανείς απο την ανάγνωση αυτού του επίσημου κρατικού εγγράφου;
1. Ότι υπάρχει ένα εργοστάσιο το οποίο λειτουργεί με πολύ επικίνδυνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια όρους το 2008.

2. Ότι καταγράφονται οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι στο έγγραφο του 2008.

3. Ότι διατάχθηκε η διακοπή λειτουργίας προκειμένου να πάψουν υφιστάμενοι οι κίνδυνοι αυτοί.

4. Ότι το επόμενο έγγραφο του ίδιου κρατικού φορέα (Υπουργείου) έχει συνταχθεί το 2015 και, όπως αναφέρει, διαπιστώνει ότι τα εγκλήματα που περιγράφει εξακολουθούσαν να διαπράττονται τον χρόνο επιθεώρησης και σύνταξης της έκθεσης, δηλαδή το 2014 και το 2015.

5. Δεν αναφέρει τίποτα για την επταετία μεταξύ 2008-2015. Προφανώς, αν είχε υπάρξει κάτι σημαντικό θα είχε καταγραφεί.

6. Πλέον τούτων, στο ίδιο αυτό έγγραφο ο Υπουργός διατυπώνει ερωτήματα με κύριο αν ανακλήθηκε ή όχι η απόφαση διακοπής λειτουργίας και αν δεν ανακλήθηκε με βάση ποιά άλλη απόφαση και ποιό νόμο ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ η λειτουργία της επιχείρησης και ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ τα εγκλήματα.

Εάν, όπως είναι προφανές από το έγγραφο, δεν ανακλήθηκε η απόφαση και συνέχισε η λειτουργία χωρίς οι αρμόδιες αρχές να έχουν λάβει μέτρα τότε είναι προφανές ότι κάλυψαν, συνήργησαν στην διάπραξη των εγκλημάτων.

Είναι ή δεν είναι αυτό εγκληματική οργάνωση και διαφθορά με συμμετοχή και ιδιωτών που είχε σκοπό την κερδοφορία και κρατικών υπαλλήλων που με τη στάση τους βοηθούσαν την κερδοφορία;

Γιατί τάχα δεν πρέπει να σχηματισθεί μια δικογραφία αυτής της μορφής, όπως έγινε και σωστά με τους δημοσιογράφους, αλλά και με άλλες περιπτώσεις;

Σε αυτή την έρευνα που μόλις αρχίσαμε, αυτό το έγγραφο είναι μόνο η αρχή, καθώς ούτε το έγγραφο αυτό, ούτε αυτή η επιχείρηση είναι μοναδικά. Είναι απλώς τροχιοδεικτικά μιας πορείας που θα καταδείξει ότι λειτουργεί εγκληματική οργάνωση. Το ερώτημα είναι ποιοί και πόσο ψηλά είναι αυτοί που την προστάτευαν όλα αυτά τα χρόνια.

Ο σημερινός Υπουργός θα τολμήσει, καθώς άρχισε σωστά, να οδηγήσει την υπόθεση και στη σωστή της βάση, δηλαδή στην εγκληματική οργάνωση και όχι σε απλές παραβάσεις που βεβαιώνονται κάθε μια επταετία και κερδοσκοπεί εγκληματώντας η ομάδα;

Χιλιάδες τόνοι σκουριάς
Στην περιοχή του Ασπροπύργου, εκτός του μεγάλου θέματος με τον υδράργυρο, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με χιλιάδες τόνους σκουριάς.

Αυτοί οι τόνοι, των οποίων τη διαχείριση έχει η βιομηχανία ΧΟΥΜΑ ποια διαχείριση είχαν; Στα πλαίσια της έρευνας απευθυνθήκαμε και στον Δήμο Ασπροπύργου και αναμένουμε απάντηση οσονούπω...

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

Τα Ντοκουμέντα είναι μια δημοσιογραφική ιστοσελίδα ειδήσεων, ερευνών, αποκαλύψεων και απόψεων, με την επιμέλεια του Γιάννη Ντάσκα.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Newsletter

Συμπλήρωσε το e-mail σου και θα λαμβάνεις κάθε Πέμπτη το εβδομαδιαίο newsletter του ntokoumenta.gr με όλα τα νέα της Ελλάδας